Òrgans de Govern

PLE DEL CONSELL

El ple ordinari del Consell Comarcal del Montsià se celebra el primer dimecres dels mesos parells (bimensual). El formen tots els càrrecs electes de la corporació

  • Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Muncipal (ERC-AM)
  • Candidatura de Progrés (CP)
  • Junts
  • En comú Guanyem (ECG)

Actes de Ple

 

JUNTA DE GOVERN

La Junta de Govern del Consell Comarcal del Montsià se celebra l'últim dimarts de cada mes (mensual). Està formada pel President, la vicepresidenta 1a, la vicepresidenta 2a i 6 consellers designats pel ple

Acords Junta de Govern

 

CONSELL D'ALCALDES
 

El Consell d'Alcaldes se celebra de manera trimestral i està compost pels alcaldes i les alcaldesses dels municipis del Montsià

 
COMISSIONS INFORMATIVES
 

Les comissions informatives són òrgans col·legiats formats exclusivament per membres de la corporació, tenen caràcter deliberant i no resolutiu. Poden ser permanents o amb caràcter especial.

Les comissions informatives del Consell Comarcal del Montsià se celebren el dimecres anterior a la celebració del Ple del Consell. Exepte la Comissió Informativa d'Hisenda i Especial de Comptes que se celebra el dilluns anterior a la celebració del Ple del Consell.

Al Consell Comarcal hi ha constituïdes cinc comissions informatives permanents i són:

  • Comissió Informativa d'Afers Interns, de Bon Govern i d'Administració Digital
  • Comissió Informativa d'Hisenda i Especial de Comptes
  • Comissió Informativa de Medi Ambient, d'Agricultura i d'Assistència als Municipis
  • Comissió Informativa de Promoció Econòmica
  • Comissió Informativa de Serveis a les Persones

Totes les comissions informatives estan formades per 10 membres, a més de la persona que n'ostenta la presidència.

Col·laboraEntorn Web Àrea de Coneixement i Qualitat.